11 ต.ค.นี้ สหภาพแรงงานฯ ขอคุย “มนพร” สางปัญหา ขสมก. 6 ข้อ

นายประมิต เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ต.ค. 66 เวลา 09.30 น. สหภาพแรงงานฯ จะขอเข้าพบ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เพื่อขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับควบคุมดูแล ขสมก. จำนวน 6 ข้อ ได้แก่

1.ให้เร่งรัดจัดหารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) แทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน โดยวิธีการซื้อหรือเช่าชื้อ รถปรับอากาศไฟฟ้า (EV) หรือ NGV ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสมบัติขององค์การ 2.ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์การที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ที่เก็บราคาต่ำกว่าต้นทุน โดยให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้ขององค์การฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด และจัดงบประมาณให้องค์การ ในส่วนต่างที่ขาดหายไป ตามกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การ มาตรา 11 ในฐานะหน่วยงานของรัฐคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

3.ให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การที่หมดวาระ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาขององค์การ สานต่อนโยบายต่าง ๆ ที่ค้างคาอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร และการบริการประชาชน ซึ่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ จะต้องให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ ถึงจะดำเนินการได้

4.ให้พิจารณาทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อนุมัติเส้นทางจำนวน 54 เส้นทาง แต่ไม่สามารถนำรถโดยสารมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ ตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกับ ขบ. เห็นสมควรคืนเส้นทางสัมปทานเดินรถโดยสารทั้งหมดให้กับองค์การ มากำกับดูแล และเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

5.ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนนโยบายให้รถครีมแดงให้บริการเป็นรถเมล์ฟรี โดยใช้หลักการเงื่อนไขเดิม เหมาจ่ายต่อคัน/วัน ให้กับองค์การ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น และให้พิจารณาลดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ 10 ตลอดสาย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบรายได้ค่าโดยสารขององค์การ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ส่วนต่างที่ขาดหายไปให้รัฐบาลรับผิดชอบจ่ายให้องค์การ

และ 6.ให้องค์การจัดหาพื้นที่ซื้อเป็นอู่จอดรถ แทนการเช่าเพื่อนำพื้นที่ใช้ประโยชน์ทำธุรกิจธุรกรรมกับเอกชน เพื่อหารายได้ให้กับองค์การ และยกเลิกการเช่าอู่ต่างๆ ที่มีการเช่าในราคาที่แพง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สหภาพแรงงานฯ ขสมก. ขอเสนอปัญหาดังกล่าว ดำเนินการเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาองค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อ ขสมกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และประเทศชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้บริการผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นเร่งรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์การ เป็นนโยบายเร่งด่วนต่อไปด้วย

By admin

Related Post